Vordingborg Kasernes historie – kort.

Læs Vordingborg Garnison i 100 år her…

Det regiment, der flyttede ind på Vordingborg Kaserne, og som kom den 22. januar 1913 var ifølge tillæg til Lov af 1867 om Hærens Ordning blevet formeret af 1. halvbrigade af Fyenske Brigade og bestod af 7. 19. og 25 bataljon. Ved Hærloven af 1909 skulle det overføres til Sjælland. Det var regimentsstaben samt 7. og 19. bataljon, der kom til Vordingborg, mens 25. bataljon kom til Næstved sammen med 26. bataljon fra 6. regiment.

Efter 1. Verdenskrig blev hæren indskrænket, og ved Hærloven af 1922 bestod 5. Regiment af 7. linjebataljon samt 19. reservebataljon begge garnisoneret i Vordingborg.

Ved Hærloven af 1932 blev regimentet forøget igen. 7. bataljon var fortsat linjebataljon, mens 19. bataljon blev ophøjet til igen at være linjebataljon efter i 10 år at have fristet tilværelsen som reservebataljon. Begge med garnison i Vordingborg. Samtidig blev 25. bataljon rykket fra Næstved til Vordingborg, mens 5. Regiments skyttekompagni skulle være i Slagelse.

1. november 1961 fik 5. Regiment sit gamle historiske navn tilbage og kunne nu igen kalde sig Falsterske Fodregiment. Året efter overrakte Kong Frederik IX regimentet sin nye fane, og i 1964 fik regimentet mottoet ”STÆRK OG SEJ” – et motto, som senere er overtaget af DANILOG. Mottoet er hentet fra St. St. Blichers ”Jyden han er stærk og sej”, der blev udgivet i 1846 og refererer til 5. regiments jyske tilhørsforhold og særligt til regimentets indsats under kampene ved Sankelmark den 6. februar 1864.

Siden 1. august 1968 havde 2. Sjællandske Brigade sit fredshovedkvarter på Vordingborg Kaserne indtil 1. juli 1994, hvor brigadehovedkvarteret blev transformeret til fredshovedkvarter for den Danske Internationale Brigade frem til brigadens nedlæggelse 15. februar 2005. Brigadestaben havde en fast kerne af officerer samt en række officerer fra Hæren, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet, der skulle møde ved øvelser, kurser og i spændte situationer.

1. august 1976 blev de to gamle infanteriregimenter Danske Livregiment og Falsterske Fodregiment sammenlagt på Vordingborg Kaserne. Danske Livregiment, der hidtil havde boet på Høvelte Kaserne siden 1945 tog en smuk afsked med sin elskede kaserne. Regimentsfanen blev ført til fods hele vejen fra Høvelte til Vordingborg af 1. bataljons 2. kompagni. Marchen sluttede den 6. august, da kompagniet med regimentsmusik i spidsen førte fanen ad Algade og Sankelmarksvej til Vordingborg Kaserne.

Danske Livregiment bestod nu af: staben, I-IV Bataljon fra Danske Livregiment, I-IV Bataljon fra Falsterske Fodregiment og uddannelsesstyrken ved Danske Livregiment med garnison i Vordingborg. 31. januar 1983 ophævedes opstillingspligten for enheder af Falsterske Fodregiment, hvorefter regimentet efter 234 års indsats for Danmark blev lagt i mølpose.

Den 1. oktober 1994 overførtesFN-afdelingens opgaver til Danske Livregiment i Vordingborg. FN-afdelingenudsendte i sin levetid kun enheder og enkeltpersoner til deltagelse i FNFredsbevarende Operationer under FN-Charter, kapitel 6.

Den danskeinternationale brigade blev oprettet 1. juli 1994 og stod færdig tilindsættelse i 1997. 15. februar 2005 blev brigaden nedlagt. Den skulle med kortvarsel kunne rykke ud til fredsbevarende eller humanitære opgaver i hele verden. Den havde mulighed for at rykke ud for NATO, FN, OSCE og detdanske forsvar. Der var ca. 4.800 mand i styrken.

31. december 2000 blev Danske Livregiment, Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet nedlagt. I stedet blev der oprettet et nyt regiment i Slagelse på Antvorskov Kaserne med navnet Gardehusarregimentet. De opgaver, Danske Livregiments havde i relation til støtte for de internationale missioner, blev herefter videreført af det nyoprettede Danske Internationale Logistik Center – DANILOG fra 1. januar 2001.

Danilog blev nedlagt den 1. marts 2014 som følge af forsvarsforliget 2014 – 2018. tilbage blev den nyoprettede 4. Nationale Støttebataljon under Trænregimentet. I august 2015 flyttede Hjemmeværnskommandoen ind i bygning Dannevirke. Chefen for hjemmemværnet flyttede samtidig ind i administrationsbygningen, bygning 1 lige overfor Hovedvagten.