Logistics Enabler – en øvelse i operativ logistik

I uge 38 deltog førerpersonellet fra 4. Nationale Støttebataljon i den årlige føringsuddannelse i operativ logistik. Det er en øvelse med historiske rødder, hvor der bliver gravet dybt ned i materien af den operative logistik, og hvor der nørdes i bataljonens eget speciale.

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Logistics Enabler er øvelse oprindeligt skabt ud fra erfaringerne fra indsættelsen af det første danske nationale støtteelement under IFOR i 1996 og frem. Øvelsen blev gennemført første gang ved 5. Nationale Støttebataljon under Danilog i 2006 og er i dag kulminationen på og hovedbestanddelen i føringsuddannelsen ved bataljonen.

Øvelsen er siden blevet afholdt hvert år og bidrager til at fastholde og øge forståelsen for den generiske indsættelse af det nationale støtteelement (NSE). Hvert år med et nyt tema. På den måde bliver øvelsestagerne trænet i overvejelserne for deployering, multimodale transportformer, forskellige Ports of Debarcation (POD) samt indrettelsen af NSE’et. For at give øvelsen det rigtige præg skal den foregå i en by, hvor der bliver talt et sprog, man ikke forstår umiddelbart.

I år foregik Logistics Enabler i Stettin, som ligger i det nordvestlige hjørne af Polen og ligger ved en naturlig havn ved floden Oder med direkte adgang til Østersøen. Desuden har byen et stort jernbanenet, en lufthavn og et udbygget vejnet. Byen er med andre ord helt ideel til at øve overvejelser for operativ logistik.

En øvelse af kolleger for kolleger
Kaptajn Anders Bennedsen, der arbejder som sagsbehandler i stabens S7 sektion, var projektofficer og ansvarlig for planlægning af hele øvelsen. Han har i processen været støttet af KN Thomas Berg og KN Bo Mikkelsen. Sammen har de fundet egnede logistiske områder og udviklet scenariet.

Det var en udfordrende og kompleks opgave. Forsvarskommandoens (FKO) befaling, korpsets befaling og Joint Logistic Support Group (JLSG) befaling skulle justeres, så de kom til at passe til det aktuelle scenarie. Aftalerne med lodsejerne på de forskellige rekognosceringsområder skulle på plads. Her fik vi god hjælp af korpset.

Logistics Enabler er en øvelse, der er planlagt af officerer med erfaring som chef NSE til støtte for officerer og befalingsmænd, der skal indgå i et beredskab eller udsendes i en af vores tre missioner. Desuden deltager et antal kontrolofficerer og Subject Matter Experts (SME) til rådgivning af rekognosceringsholdene.

Under øvelsen bliver der dykket ned i materien i den operative logistik. Her bliver der nørdet helt ned i detaljen på containers nøjagtighed om placeringen af over 200 containere på et typisk alt for lille område, der slet ikke ligner stregtegningerne i reglementet. Der bliver diskuteret snitflader mellem TERM, depot og transport. Hvem pakker hvad? Hvem sætter FARGO mærker på? Kan man hjælpe hinanden?

Uddannelse inden øvelsen
Føringsuddannelsen forud for Logistics Enabler er en del af den samlede føringsuddannelse ved bataljonen. Her bliver øvelsestagerne uddannet til at indgå i et rekognosceringshold under en deployering. De får den fornødne viden til at kunne deltage i et site survey og uddannes til at kunne overveje for samt indsætte et NSE i et nyt og ukendt operationsmiljø.

Uddannelsen foregår med to dage i august, hvor øvelsestagerne bliver undervist i doktrinerne om operativ logistik på Nato-niveau og to dage i september, hvor øvelsestagerne skal forberede sig i deres recognosceringshold. Her får de iværksættelsesordren og en indkaldelse til deltagelse i et site survey. Det er startskuddet til øvelsen, hvor der skal udarbejdes et varsel til NSE’et og en rekognosceringsplan.

Et af de overordnede læringsmål er at uddanne CH NSE til at være indsat under Operationsstaben og kunne vejlede om logistiske løsninger. Således vil NSE altid være underlagt national kommando og i sidste ende underlagt Forsvarschefen, mens de taktiske enheder typisk vil være afgivet til en multinational enhed.

Samarbejde reducerer logistisk fodaftryk
Når NSE er indsat sker det som regel i rammen af et JLSG i et Theatre Logistic Base (TLB), som er et stort logistisk område, hvor nationernes logistiske enheder er placeret. Det sker for at skabe synergi og mulighed for at reducere det logistiske fodaftryk. Det giver en besparelse, fordi nationerne kan mindske deres logistiske organisation.

Hele grundtanken med JLSG og TLB er, at man kan samle sig og skabe et effektivt samarbejde på forskellige områder. Det kan være sikring, ingeniørtjeneste, drivmidler, flaskevand eller samarbejde med transporttjenesten om levering af forsyninger til de taktiske enheder.

Som et supplement til de multinationale løsninger findes serviceydelser leveret af Host Nation Support og Civillian Support of Operations (CSO). De løsninger bliver typisk etableret af JLSG med støtte fra Nato Forward Integration Unit (NFIU), som er en lille enhed, som har et indgående kendskab til landets logistiske formåen.

RECCE for NSE er et specialistarbejde
Den helt gennemgående aktivitet for rekognosceringsholdene med CH NSE i spidsen har været at gennemføre overvejelser for NSE indsættelse i det givne scenarie.

Holdene har hver især fået udpeget nogle områder, hvor de skulle placere deres NSE. Her har de skullet forholde sig til depotets opsætning af de over 200 containere i en eller to etager. Placeringen af TERM, ind- og udpakkebord samt læsse- og vendeplads for Transporten. Opsætning af reparationstelt for 3. Echelon, opsætning af kontor containerne, underbringelsesområde for gennemrejsende, saniteten, CIS, parkeringsplads for Transporten og for små køretøjer, til- og frakørselsveje samt hele flowet i NSE’et.

Under øvelsen har der været nogle aktiviteter som rekognosceringsholdene skulle deltage i, og der har været tid til egen disposition. De styrende aktiviteter har været rekognoscering i de tildelte områder, fremlæggelse i terræn og en backbrief. Back brief indeholder en gennemgang af de anbefalede logistiske løsninger til Operationsstaben, herunder gennemgang af det valgte område. Desuden en plan for hvordan logistikken tilvejebringes indenfor de ni logistiske funktionsområder. Back brief er samtidig den endelige afslutning på øvelsen.

Den næste Logistics Enabler bliver gennemført i foråret 2020 for at gå i sync med bataljonens øvrige aktiviteter.

Cliffhanger
Indtil nu er Logistics Enabler gennemført i Stettin, Klaipeda og i Rostock. Den næste øvelse gennemføres i…