En stor butik i staben

Stabens S 5/7 er bataljonens blik ind i fremtiden. De arbejder med bataljonens planer et år ud i fremtiden, og med udvikling og konsekvensbeskrivelser af ny organisation, ny teknologi og doktrin. De er garanter for, at 4 NSBTN kan løfte opgaverne med de forandringer, som fremtiden bringer.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

S 5/7 er stabens planlægningscenter (S5) og uddannelsescenter (S7). S5 er ansvarlig for, at mål og midler stemmer overens. Det sker under backbriefs, som er chefernes vurdering af, om de kan løse deres opgaver til næste år. NSE’erne giver en backbrief til bataljonschefen, som senere giver backbrief til regimentschefen. Det er her, vi ser, om cheferne selv mener, om de kan løfte deres opgave. S5 udgiver desuden årsbefalingen og AKOS for kommende år, og når befaling udgives i sin endelige form, overdrages sagsbehandling af aktiviteterne til S3.

Doktrin, organisation og teknologi
S7 arbejder ud fra den teoretiske baggrund om Krigsførelsens Kredsløb. Det er et forsøg på at anskueliggøre sammenhængen mellem doktrin, teknologi og organisation og sammenhængen mellem den militære enheds sammensætning og det omgivende samfund. Inde i trekanten skal man se S7 og den operative logistik.

Fungerende ACOS er kaptajn Thomas Berg. Det er ham, der holder sammen på stabens største butik.

Den store opgave under Doktrin er det nye brigadekoncept. Her er det store spørgsmål, hvad der skal til for at støtte Hærens 1. Brigade, hvis den bliver udsendt. Her bliver der arbejdet med et NSE på cirka 200 mand.

Under Organisation arbejder S7 med implementering og konsolidering af det nye forlig. En af de aktuelle opgaver er transformationen af forvaltningsbefalingsmanden til forvaltningshjælperen. Her bliver opgaveporteføljen analyseret og konsekvenserne ved et skift af forvaltningsopgaverne fra M200 til M100 bliver bearbejdet. Efter tilførslen af et depot til NSE i Resolute Support i Kabul, bliver den nye depotstruktur analyseret. Det er nødvendigt, da man overgår fra en struktur, hvor man bestilte ved behov til nu at have reservebeholdningen oplagt ved NSE, som det skal være jf. doktrinen.

INTOPS uddannelserne er også under revision hos S7. Her arbejdes der med krydsuddannelser på forsynings- og depotområdet, hvor der forventes at blive mangler. Der arbejdes med at give egnede soldater en krydsuddannelse, så de kan indgå på lige fod med depotfolkene. En opgave, som er et fokusområde i de næste to år.

Den store opgave under Teknologi er tilgangen af de nye lastvogne. Der skal muligheder og begrænsninger beskrives, så uddannelsesplaner kan justeres inden lastvognene tilgår – på et tidspunkt. Samtidig arbejdes der på det nye HTK radiokommunikationssystem.

Bataljonens føringsuddannelse
Ved siden af de faste opgaver arbejder S7 også med en række projekter. Det vigtigste er planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af bataljonens føringsuddannelse Logistics Enabler. Det er primært officersgruppen ved 4 NSBTN, der tager til udlandet for at indøve planlægningsmetodik ved indsættelsen af et NSE. I år foregår øvelsen i Polen og temaet er deployering.

Den vigtigste underafdeling, der deltager i Logistics Enabler som øvelsestager, er 2 NSE. De deltager med fuld O-gruppe med seniorsergenter og officerer. Efter øvelsen skal de deltage i bataljonens ALU. Den foregår i Tirstrup i nærheden af Aarhus, hvor scenariet fra Logistics Enabler bliver videreført, dog skifter fokus fra deployering til drift af NSE. Bataljonens ALU er et gammelt koncept, men sammenhængen mellem BTN føringsuddannelse og ALU er ny. Konceptet ledes og udvikles af S7 i 2019, herefter skal det driftes af S3.

Kursuskontoret
S 5/7 er en stor butik, som drives af 7 medarbejdere med hver deres fagområde. Kursuskontoret varetages af PL Kristian Søndberg og KP Johnny Nielsen. De er ansvarlige for alle specialkurserne ved bataljonen. Det drejer sig om TRR 042 – klargøring til deployering for udførende, TRR 043 – klargøring til deployering for planlæggere og TRR 1275 Lagerspil, som er et spil om forsynings- og depottjeneste.

Desuden har kursuskontoret koordinationsansvar for instruktør- og kursusvirksomheden ved bataljonen, som i praksis gennemføres af 4 NSE. Kursuskontoret er koordinerende på sygehjælperuddannelsen, køreassistentuddannelsen, AMU, udenlandske kurser samt køreskole og kørekort.

Seniorjuntaen styrer
Kompetencekontoret er bemandet med specialister inden for bataljonens tre store specialeområder. De kaldes Subject Matter Experts (SME). Begrebet dækker over medarbejdere, der har særlig stor viden og erfaring indenfor et defineret område.

”Seniorjuntaen” består af de tre seniorsergenter Thomas Svarre, Steen Nordli og Mads Langgaard, der alle er Subject Matter Experts.

Thomas er SME på terminal- og transporttjeneste og er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kurserne TRR 042 og TRR 043. Han har fokus på synergi med JMTO samt supplerende on-the-job træning ved JMTO. Endvidere arbejder han på at implementere mere TERM-uddannelse under Resterende Opstilling inden udsendelse til mission.

Steen er bataljonens sikkerhedsrådgiver. Han rådgiver om farligt gods. Det er et rigtig vigtigt emne, og derfor er døren altid åben for rådgivning. Steen er desuden godt støttet af de to andre. Samtidig er Steen også SME for kommandostationstjeneste eller tjenesten som Kommandant i Hovedkvarteret under operativ indsættelse. Det er særlige fag som signaltjeneste, efterretningstjeneste, CBRN.

Mads er SME på forsyningstjeneste, depottjeneste, Material Requirement Planning (MRP), Indkøb, forsyningskontor og hele den logistiske kæde. Mads har udviklet bataljonens NSE logistikspil, og så er han ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kursus 1275.

Seniorjuntaen arbejder fælles om at opdatere Blivende Bestemmelser for Uddannelse eller BBU. Desuden opbygger de Standard Uddannelses Forløb (STUF) for det generiske NSE. STUF’en er et hjælpeværktøj til næstkommanderende i NSE’et til at tilrettelægge uddannelsen for specialerne. Endelig arbejder de med at underbygge BBU med Blivende Bestemmelser under Feltforhold (BBF). Det omhandler om etablering af standardprocedurer, og hvordan man indsætter et NSE.

S 5/7 klarer sig ikke uden støtte
Sektionen støttes ofte af en ekstra planlægningskapacitet, i form af en FO fra et NSE. I 2019 har KN Nicky Bardrum støttet med planlægning og gennemførelse af MRX for NSE til VJTF 2019, og KN Anders Bennedsen støtter med planlægning og gennemførelse Logistics Enabler 2019.

KN Thomas Berg er benhård ved spørgsmålet om ansættelseskriterierne for at komme i betragtning i stabens S 5/7. Her skal man brillere inden for sit fagområde for at komme i betragtning.

Du skal være fagekspert inden for dit område, for du skal være vores erfaring. Du skal kunne gå direkte ind i opgaverne og håndtere dem selvstændigt. Når du er i dialog med sektionsførerne og kompagnibefalingsmændene skal du kunne se dem lige ind i øjnene og forklare, hvordan tingene skal være. Så tung skal din viden være.

Tal med os
Det er vigtigt for Thomas at fremhæve, at dørene til S7 kontorene er altid åbne, og der er altid kaffe på kanden og tid til logistiske drøftelser. Det er kun ved en fælles indsats fra bataljonen og NSE’erne, at man kan skabe de bedste rammer for NSE virke. Derfor er S 5/7 altid meget modtagelige overfor input til, hvordan den operative logistiske støtte kan optimeres.