VUK Brigade

Fem officerer fra 4 NSBTN deltager i øjeblikket på VUK Brigade på Hærens Officersskole. Det er et kursus med højt tempo og store mængder viden. Kurset er en grundig indføring i brigadens arbejdsmetode og er en forudsætning for udnævnelse til kaptajn. Desuden er VUK BDE adgangsgivende til optagelse på OFU.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Kaptajn Daniel kan lige afse tid til et kort interview i frokostpausen, inden han skal tilbage til undervisning og ”overvejelser”. Han har siden den 25. februar sammen med kaptajn Amalie og premierløjtnanterne Nicholas, Kristian og Nicolai været på ”Videreuddannelseskursus Brigade” på Hærens Officersskole. Det er et seriøst kursus med en stejl indlæringskurve.

Der er smæk på fra dag et! På kurset lærer vi at indgå i en brigadestab. Vi arbejder intensivt med forskellige procedurer, som man anvender i en brigadestab. Vilkåret, når man arbejder i en brigadestab er, at det er store mængder informationer, der skal bearbejdes og omdannes til konkrete planer, som bataljonerne får som ordrer. Bearbejdningen gennemføres under det der kaldes stabsmetodik, overvejelsesmetodik, opgaveanalyse og bearbejdning af de situationsdannende faktorer.

Alle kursisterne er fordelt i et antal syndikater – eller stabe. De forskellige funktioner i stabene bliver fordelt ud på kursisterne, som i løbet af kurset skifter roller, så alle når at komme hele vejen rundt. Rollerne er stabschef og de forskellige ACOS’er eller sektionschefer, som skal dykke ned i forskellige militære discipliner, dog fokuseres på operationer, efterretningstjeneste, Ildstøtte, ingeniørtjeneste og logistik.

Når vi går i gang med opgaven, får vi et varsel om opgaven, og derefter bearbejder vi de informationer, vi har til rådighed. Det er det, vi kalder ”overvejelser”. Den, der har rolle som stabschef uddeler opgaver til de forskellige ACOS’er, sætter en tidsramme for gruppearbejdet og fastlægger en møderække, hvor vi præsenterer vores indledende resultater.

Til sidst samler stabschefen alle de bearbejdede informationer i en operationsplan, som afsluttes med et stabsmøde. Der forelægges den endelige plan for brigadechefen, som er lærerne på kurset med en anbefaling. Derefter bliver der givet befaling til bataljonscheferne og gennemført en CAR(Combined Arms Rehearsal), hvorefter planerne ”afprøves” i et simulationsspil.

I de 12 – 13 uger kurset varer, bliver der udelukkende arbejdet med militære operationer. Her er der fokus på det multinationale samarbejde, og derfor har engelsk en stor plads. Cirka 30 % af undervisningen er engelsk, men desuden skal der befales på engelsk og præsentationerne foregår også på engelsk.

Engelsk er et vigtigt fag på kurset. Vi arbejder meget med US eller UK doktriner dels af historiske årsager, for vi har arbejdet meget sammen med begge nationer, dels er engelsk kommandosproget i Nato og samarbejdspartnerne for en brigade er naturligt enheder fra de øvrige NATO-lande.

Når de fem officerer kommer retur fra kursus, vil de kunne anvende deres viden umiddelbart, for de naturlige samarbejdspartnere for 4 NSBTN er netop 1. og 2. brigade.

Kurset giver os en god indsigt i, hvordan en brigade tænker, og det giver os mulighed for at vide, hvordan 4 NSBTN kan støtte brigaden.

Kursisterne kommer ikke sovende igennem VUK brigade. De arbejder cirka 50 timer ugentligt og bliver evalueret løbende, så de er klar over, om de er med. Den endelige bedømmelse er enten bestået eller ikke-bestået. Opholdet på kurset er dog ikke lutter doktriner, operationer og syndikatarbejde.

Vi opbygger et rigtig godt kammeratskab, og vi har det socialt godt på kursus. Det bliver også underbygget af (jævnlige) ophold i kadetkælderen.

Kaptajn Stig Moltke er kursusofficer for VUK Brigade og er en af dem kursisterne spiller op imod, når deres løsninger skal præsenteres. Han er svært begejstret på bataljonens vegne for etableringen af en fuld brigade i Danmark.

Kursisterne opbygger doktrinære og metodiske kompetencer for brigadens indsættelse. Netop for kursisterne fra 4 NSBTN har det stor betydning, for etableringen af brigaden i 2024 sker lige om lidt. Derfor er det vigtigt, at officererne fra bataljonen har en stor indsigt i brigadens tankegang. Når brigaden er etableret har 4 NSBTN en reel brigade at arbejde op imod.

VUK Brigade afsluttes den 29. maj og dermed afsluttes det sidste kursus med fuld tilstedeværelse på Hærens Officersskole. Fra uge 31 skifter VUK Brigade karakter fra at være et fuldt tilstedeværelseskursus til at blive et kursus med blended learning.

Det nye kursus bliver benævnt føringskursus, hvor det gamle bataljonskursus og brigadekurset er lagt sammen, og hvor undervisningen foregår som blended learning, som er en blanding af tilstedeværelses- og fjernundervisning. Kursets varighed bliver samtidig forøget fra de nuværende tre måneder til 10 måneders varighed. Blended learning betyder, at man har selvstudium hjemme, men deltager i stabsarbejder, specialkurser og føringsøvelser på HO eller i terræn. I de perioder, hvor man ikke har tilstedeværelse på officersskolen, arbejder eleverne ved deres respektive tjenestesteder med en gennemsnitsbelastning på 15 timers lektielæsning per uge.

Føringskurset bliver primært en militærfaglig uddannelse, hvor man kun undervises i ledelse (føring), engelsk og krigshistorie i relation til den taktiske uddannelse. Uddannelsen skal give hærofficerer et fælles doktrinært grundlag forud for stillinger som stabsofficerer og underafdelingschefer. Endelig skal føringskurset bygge bro mellem diplomuddannelsen og OFU – Operations- og Førings Uddannelse.

Føringskurset begynder mandag den 29. juli og slutter i uge 22 i 2020. Derefter planlægges med en deltagelse i Danske divisions øvelse Sabre Knight i uge 24 og 25 i 2020.

Frederiksberg Slot forbliver krumtappen ved det nye Føringskursus.