3 NSE certificeres i beredskabsperioden

NSE skulle være certificeret under øvelse Trident Juncture i OKT/NOV 2018. Det skete ikke, for 3 NSE skulle stille personel til Operation Gefion samt støtte øvelse Night Hawk. Nu, en måned inde i beredskabet til VJTF, bliver 3 NSE endelig certificeret under en særlig MRX øvelse specielt designet til formålet.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

3 NSE er nu endelig blevet certificeret til at indgå i VJTF (Very high readiness Joint Task Force) beredskabet med syv dages varsel – hele fem uger ind i beredskabsperioden.

2018 begyndte ellers godt for 3 NSE. Planerne var klar og uddannelserne var lagt i fluebensskemaer. Personellet var varslet i god tid til at indgå i VJTF beredskabsperioden 2019 med de udfordringer, det måtte medføre af ferieplanlægning sammen med familien. Den ro holdt, lige indtil 3 NSE i foråret blev varslet om, at det skulle stille personel til vagttjenesten under Operation Gefion. Desuden skulle de i efteråret varetage støtten under øvelse Night Hawk samtidig med, at de skulle opstille NSE til beredskab, uddanne sig på alle niveauer og – afspadsere.

Ekstraopgaverne får alvorlig konsekvens
De nye opgaver betød, at de ikke var i stand til at forberede sig og gennemføre deres rigtige certificering under øvelse Trident Juncture i Norge i oktober og november sammen med det CBRN kompagni, de skulle støtte, hvis VJTF beredskabet skulle blive aktiveret. CBRN kompagniet blev certificeret i Norge, og der blev truffet aftale med regimentet om, at certificeringen ekstraordinært kunne udskydes til januar – fire uger inde i beredskabsperioden. Det betød, at der skulle udtænkes en helt ny MRX (Mission Rehearsal Exercise). En opgave, som naturligt blev lagt i stabens S7 under ledelse af kaptajn Thomas Berg.

Den normale MRX hos os er sat i verden for at certificere NSE’et til at indgå i internationale operationer. Øvelsen er en kontrol af, at hele mandskabet kan sit håndværk og samarbejde på kryds og tværs, så de kan levere den støtte, de kæmpende ENH har behov for. Inden MRX er NSE’et igennem en opbygningsfase. Først uddannes på enkeltmandsniveau og funktionsuddannelse. Så sættes mandskabet sammen og NSE’ets samlede uddannelse kontrolleres under en underafdelingsledede øvelse. Dernæst kontrolleres samvirkeuddannelsen under den afdelingsledede øvelse, og den endelige certificeringen sker under den brigadeledede øvelse eller en MRX. Sådan har det altid været, for al erfaring viser, at det er den mest effektive kontrolform, forklarer Thomas Berg.

En ny MRX bliver skabt
Øvelsen for 3 NSE blev bygget op over den ramme, vi kender fra de normale MRX øvelser. Dog var der en større Kontrol Officers gruppe (KOF), hvor der var repræsentanter fra hvert speciale – chef- og forbindelsesvirket, Kommandosektionen, forvaltning og økonomi, delingsførervirket, forsynings- og depottjeneste samt transport- og terminaltjenesten. Ud over de interne arbejdsgange, var der også behov for en kunde.

Da CBRN kompagniet jo ikke var repræsenteret, var der behov for selv at have indspillere, så NSE’et havde sin ”kunde”, som de kunne levere til. Derfor var der opstillet en øvelsesstøtteorganisation, der spiller CBRN kompagniet, som den modtagende enhed.
Her omfattede indspillene bestillinger og behandling af returgods op mod kompagniet. Endelig blev der fokuseret på samarbejdet med JLSG (Joint Logistic Support Group) og TLB (Theatre Logistics Base), fortæller Thomas Berg.

Under øvelsen var der tre fokusområder eller kontrolområder.

  1. NSE’et skulle som helhed demonstrere sin evne til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere den logistiske støtte.
  2. Den enkelte soldat skulle kende sin rolle i den logistiske kæde.
  3. NSE’ets evne til at gennemføre føringsvirksomhed.

Certificeringen gennemføres i realistiske rammer
Under certificeringen fokuserede KOF hele tiden på samspillet internt i NSE. Her så man på, hvordan alle i NSE’et interesserede sig for alle andre funktioner for at få det fulde billede, og gøre øvelsen så realistisk som muligt.

Det er en fantastisk spændende øvelse, som er meget virkelighedstro i forhold til det scenarie, NSE vil skulle operere i ved iværksættelse af beredskabet. KOF håndterer hele uddannelseskontrollen. Dermed kan chef NSE koncentrere sig om sit føringsvirke igennem såvel større planlægningsopgaver som mindre driftsopgaver, nøjagtig som vi kender det fra missionsområder. Delingsføreren koncentrerer sig om samvirket i forsyningsdelingen med tilgang af dispositionsenhederne uden for den normale organisation. Det er CIS, bjærgningsgruppen, sanitetselementet med en behandlerspecialist, FEKS samt driftsbefalingsmanden. Øvelsens set up giver en unik mulighed for at samarbejde på tværs af NSE imellem SEK, men også internt, så de kan udarbejde standarder og procedurer, som er uundværlige ved en indsættelse, forklarer Thomas Berg.

Det er ikke bare den interne logistik, som søges opbygget så realistisk som muligt. I et NSE er der en bred vifte af samarbejdspartnere, hvor samarbejdet også skal indøves.

Samvirket gennemføres efter KSN konceptet, hvor kommando får efterretninger fra JLSG (Joint Logistics Support Group). På den baggrund sørger delingsføreren for det logistiske overblik. Han giver befalinger til transportgruppeføreren, som gennemfører sit føringsvirke og befaler for klargøring og den taktiske og teknisk indøvelse samt selve gennemførelse af transportopgaven. Her skeles også til bjergningsgruppens anvendelse, så den også kommer ind i modus. Delingsføreren rutineres på den måde i sit føringsvirke og sit samarbejde med både depotsektionen og terminalgruppen, så godset er klart til transport. Det er det, der kæder hele NSE konceptet sammen, uddyber Thomas Berg.

En stor del af en certificering er den ekstra uddannelse, der følger med. Det gælder på alle niveauer – også på chefniveau.

Udkommet af øvelsen er, at NSE skal virke optimalt indad til – at den interne logistik fungerer. Her er CIS, SAN og 3 ECH nogle vigtige nøglefunktioner. Endvidere er det også indtænkt, at NSE skal kunne håndtere særlige hændelser. Det kan være en ulykke, krænkelse af menneskerettigheder eller andre hændelser, der har offentlighedens interesse. KDO indsætter her en særlig hændelsesgruppe, der koordinerer og styrer indsættelsen i missionsområdet og fremsender de rigtige meldinger til operationsstaben hjemme i Danmark.

Very high readiness Joint Task Force
VJTF har syv dages beredskab. Det betyder, at 3 NSE skal kunne rulle ud ad hovedvagten syv dage efter alarmeringen har lydt. 3 NSE indgår i en tysk ledet brigade og skal støtte et dansk CBRN kompagni. 3 NSE kan blive indsat i fem forud planlagte områder med mulighed for at blive sendt til et område Out of Area. Aktuelt under MRX øvelsen blev der øvet i Baltikum, som er et af den fem forud planlagte indsættelsesområder, nærmere bestemt havnebyen Klaipeda i Litauen. Herfra skulle de levere støtte til CBRN kompagniet, der er placeret i Riga i Letland.

Da det blev klart i foråret, at 3 NSE certificering ikke ville følge det normal mønster, blev det besluttet at inddrage bataljonens føringsuddannelse – Logistics Enabler – i 3 NSE certificering og anvende det som springbræt.

KN Anders Buus var rigtig tilfreds med, at certificeringsøvelsen blev gennemført i så realistiske rammer som muligt. Det giver de bedste vilkår for at gå ind i beredskabet med de bedste forudsætninger.

Chefen for 3 NSE, KN Anders Buus, deltog sammen med sin delingsfører og anvendte Logistics Enabler til at arbejde med deployeringen af NSE i et VJTF beredskab, og samtidig at rekognoscere for sit NSE område, der skulle indeholde en plan for opbygning og indretning, og en plan for den logistiske støtte, der skal leveres frem. Under MRX fortsatte scenariet fra Logistics enabler, dog var fokus skiftet fra en deployeringsfase til en driftsfase, hvor alle specialer blev inddraget. Det har givet chefen rigtig gode betingelser for gennemførelsen af sit føringsvirke ved en iværksættelse og indsættelse.

MRX øvelsen tog uddannelsen op til et nyt niveau, hvor hele NSE’et blev uddannet og certificeret på samme tid, så de er klar til at indgå i VJTF og kunne levere en smidig, rettidig, velgennemtænkt og veltilrettelagt logistisk støtte til CBRN kompagniet.